Sözleşme

Tüm dernekler
sistemimizi kullanmak üzere
başvurduklarında bu sözleşmeyi
kabul etmiş sayılırlar.

GERİ

TARAFLAR

İşbu DERNX Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) yukarıda hizmet sağlayıcı firma olarak tanımlanan ve bilgileri DERNX ile MÜŞTERİ olarak tanımlanan ve bilgileri verilen (“MÜŞTERİ”) arasında [∙] tarihinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’nin devamında DERNX ve MÜŞTERİ birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İşbu Sözleşme taraflar arasında, sistemin kullanılmasına ilişkin koşul ve şartları, verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini, sınırlarını ve bu bağlamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmektedir.

Sözleşme’den doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, Sözleşme’nin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez.

DERNX işbu Sözleşme dahilinde verilecek hizmetlerin içeriğini, gerekli gördüğü̈ hallerde ya da teknik veya yasal gereklilikler halinde tek taraflı olarak MÜŞTERİ’nin onayına tabi olmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

SİSTEM KULLANIMI VE ESASLARI

DERNX, genel anlamda bir dernek yönetim sistemidir. Dernek yönetim sisteminden kasıt, derneklerin temel bilgilerinin, dernek üyelerinin bilgilerinin, derneklerin defterlerine yönelik bilgilerinin DERNX sistemine işlenmesi ve derneğin bu sistem üzerinden idare edilmesidir. Bu idare ile amaçlanan, dernek içi iletişimin, yönetimin ve bu tip konuların dernek yönetimlerince daha kolay yapılabilmesidir.

DERNX, müşteri için online bir sistem olup bu sistemin kullanım şekli, sorumluluğu ve girilen verilerin mülkiyeti müşteriye aittir. Müşteri, DERNX sistemine gireceği verilere yönelik gerekli yerlerden ya da şahıslardan onay aldığını ve bu onay dahilinde sisteme veri girişi yaptığını kabul eder. Sisteme dernek yönetimi tarafından girilen verilerden doğacak sorumlulukları DERNX üstlenmez.

Yazılım belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. İşbu Sözleşme ile DERNX Yazılım’a ilişkin münhasır olmayan bir kullanım hakkını Sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere MÜŞTERİ’ye devretmektedir. Kullanım lisansı Yazılım’ın yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve girilen bilgilerin yedeğinin alınması haklarını kapsamakta olup; kati surette üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye bedelli veya bedelsiz satılamaz, devredilemez, kiralanamaz veya yararına sunulamaz. Yazılım’a ilişkin tüm fikri hakları DERNX’ e ait olup bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

DERNX sistemi, MÜŞTERİ tarafından kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için kendi verileri ile kullanacağı bir sistemdir.

MÜŞTERİ, DERNX’in bu Sözleşme ile aldığı Yazılım hizmetlerini, bu Sözleşme’den doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun DERNX‘in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İşbu maddenin ihlali DERNX'e Sözleşme’yi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

DERNX MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan Sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen üçüncü kişilere bırakabilir. DERNX bu anlamda aldığı hizmetlerden kaynaklı kesintileri engellemek için ticari olarak makul olan tüm çabayı gösterecektir. Ancak işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılan olaylar veya doğrudan MÜŞTERİ’ye atfedilecek olan veya doğrudan DERNX’e atfedilemeyecek bir nedenden dolayı bir aksaklık söz konusu olursa Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden DERNX sorumlu tutulamaz.

İşbu Sözleşme ve/veya mevzuat kapsamında MÜŞTERİ’ nin sorumluluğunda bulunan hususlara ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin süresi boyunca veya sonrasında DERNX’in herhangi bir zarara uğraması ve/veya bu hususlarda muhatap olarak alınması, bu sebeple hukuki, idari veya cezai bir sorumluluğa maruz kalması halinde, DERNX uğradığı zarar ve/veya kendisine yöneltilen talepleri MÜŞTERİ’ye rücu edebilir. MÜŞTERİ, kendisine rücu edilen bu tutarları ferileri ile birlikte ilk talepte karşılayacağını beyan ve taahhüt eder. İşbu taahhüt Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam eder.

Site, MÜŞTERİ’nın Yazılım’ı çalıştırmak için kullandığı internet adresidir ve MÜŞTERİ tarafından üçüncü bir kişiye devredilemez.

GİZLİLİK İLKESİ, VERİ KORUMA, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üye ya da üyelerinin veya herhangi bir gerçek kişinin kişisel verilerinin işbu Sözleşme kapsamında DERNX ve/veya MÜŞTERİ tarafından Türkiye içinde veya dışında Sözleşme süresince ve sonrasında işlenmesine yönelik olarak rızalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak alınmasından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. Bu rızanın alınmamış olması yahut ilgili mevzuata uygun olarak alınmamış olması sebebiyle üçüncü kişilerce DERNX’e karşı ileri sürülebilecek her türlü talebi DERNX’in MÜŞTERİ’ye rücu etme hakkı saklıdır.

Müşteri bu sistemi sadece hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, yürürlükteki mevzuat ve sisteme ilişkin olarak diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

DERNX, Sözleşme süresince ve sonrasında Sistem içerisinde kayıtlı olan Müşteriler’in tüm kişisel bilgilerini korumak kaydıyla (isim, soyisim, adres, telefon vb.), Sistem iyileştirmelerinde, stratejik planlamalarda, kendi veri analizlerinde kullanmak amacıyla veya Sözleşme süresince Müşteri’ye yönelik eylem raporları hazırlamak için bu verileri kullanabilecektir. MÜŞTERİ işbu madde kapsamına ilişkin olarak gerekli tüm onayları kendi bünyesindeki üyelerden aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde Sözleşme sona erse bile yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Yazılım DERNX’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde DERNX dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı DERNX kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde belirli süre alacağı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir; ayrıca kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, üçüncü kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

MÜŞTERİ, sisteme giriş için dernek içinden birini ya da bir diğer üçüncü kişiyi yetkilendirebilir. Sisteme giriş ile yetkilendirilmiş kişi, sistemi, sistem ücreti ödendikten sonra belirlenmiş e-posta adresi ve şifreyi sisteme girerek kullanmaya başlar.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, yetkilendirilmiş kişi, dernek üyelerinin bilgilerini, üyelerin onayını almak koşulu ile sisteme işler. Bu bilgiler içerisinde, dernek üyelerinin kimlik bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adresleri bulunmaktadır. Yetkilendirilmiş kişinin, üyelerin e-posta ve telefon bilgilerini sisteme girmeden önce, sistem tarafından dernek üyelerine dernek ile ilgili DERNX adı altında ( sunucu) elektronik posta ve SMS yollanabileceğine dair onayı almış kabul edilir. Dernekler tarafından sistem üzerinden üyelere yollanacak e-posta ve SMS ‘lere ve bunların içeriklerine yönelik DERNX herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı ile ilgili faaliyetlerin hepsinin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek ve bu faliyetlerden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

MÜŞTERİ ve DERNX kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri Sözleşme’nin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacaktır.

DERNX sistemi Müşterilere sürekli hizmet vermek amacında olup bunu garanti etmemektedir. Bu nedenle Müşteri bu sistemi kullanmaya başladığında, sisteme erişimin zaman zaman engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini kabul eder.

Gizliliğe ilişkin yükümlülükler Sözleşme sona erse bile yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt vb. ancak burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, sistemin dışarıdan ihlali(hack), servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep sayılan hallerden birisi meydana gelirse Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu halin, 15 (on beş) günden fazla devam etmesi halinde, hakları mücbir sebep dolayısıyla ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunarak ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. Ancak Taraflar’ın fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

HUKUKİ ESASLAR

Her iki Taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla Türk Hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku’na göre yorumlanır. Sözleşme ile ilgili veya Sözleşme’den doğan her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. KULLANICI’nın yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukuku’nun geçerliliğini etkilemez.

DERNX eğer Sistem’de MÜŞTERİ’ye ait olan ve MÜŞTERİ tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlar ve içerikler var ise bu alanlardan sorumlu değildir, bu alanlara yönelik olarak hukuki sorumluk MÜŞTERİ’ye ait olup aynı şekilde DERNX’in yönetmekte olduğu Sistem bölümleri ile ilgili bölümlerde de sorumluluk DERNX’e aittir.

MÜŞTERİ şirket namına, işbu Sözleşme’yi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda, söz konusu hukuki sakatlık DERNX’e karşı ileri sürülemez ve MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme dahilindeki sorumluluğu ortadan kalkmaz.

DERNX vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. Üçüncü kişilerce işlenen bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) DERNX sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle DERNX’in Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

İşbu sözleşmeden doğacak hukuki uyuşmazlıkların çözüm yeri İstanbul ( çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri olacaktır.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

Sözleşme imzalamak isteyen taraf, işbu sözleşmenin kendisine e-posta ile yollanılması akabinde, sözleşmeyi ıslak imzalı olarak DERNX yönetimine iletecektir. Sözleşme ekinde, imza sirküleri ve Genel Kurul Sonuç Bildirgesini ekleyecektir. Sözleşme ıslak imzalı olarak DERNX yönetimine iletildikten sonra sözleşme yürürlüğe girecektir.

Taraflardan herhangi biri, sözleşmeyi fesih etmek isterse, bunu, tarafların belirttikleri ve kullandıkları e-posta adreslerine 10 ( on) gün önceden bildirim yaparak, herhangi bir gerekçe göstermeden yapabileceklerdir.

Herhangi bir Taraf’ın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerine ve/veya taahhütlerine aykırı davranması veya hizmetlerini gereği gibi ifa etmemesi halinde diğer Taraf bu durumu yazılı olarak ihlal eden Taraf’a bildirecek ve aykırılığın giderilmesi için 7 (yedi) iş günü süre tanıyacaktır. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde diğer Taraf işbu Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir. Mevzuattan doğan derhal fesih hakları ile Sözleşme ilişkisinin çekilmez hale gelmesi durumu saklıdır.

Yukarıdaki maddelerde geçen haller gerçekleştiğinde ve sözleşme feshedildiğinde bile, tarafların hak ve yükümlülükleri aynı şekilde devam edecektir. (gizlilik ilkeleri ve veri koruma)

ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ

MÜŞTERİ sistemi, sistemde belirtilen Aylık, Altı(6) aylık ve Bir (1) Yıllık süreler boyunca, belirtilen süreler için geçerli ücreti eksiksiz ödedikten sonra kullanmaya başlayacaktır.

Müşteriler, ödemeyi ipara adlı aracı kurum aracılığı ile gerçekleştirecektir. Bu nedenle, Müşteriler bu sözleşmeyi imzalamaları ile İpara’nın kullanım koşullarını da kabul etmiş sayılacaklardır.

Ödeme periyotları Ay bazında ise Örneğin: 31 Aralıkta başlatılan üyelik, 31 Ocak’ta son bulacak olup bu süre sonunda Müşteri 7 gün içinde DERNX yönetimine sözleşmeyi devam ettirmek istediğini ya da sistemi kullanmaya devam etmek istediğini belirtmediği sürece sözleşme otomatik olarak sonlanacak ve sistemde Müşteri’ye ait olan veriler silinecektir. Bu nedenle Müşteri’nin belirtilen süreler içinde sistemi kullanmaya devam edeceğine dair iradesi esas alınacaktır. Müşteriler Sistemi kullanmaya yine Aylık, 6 Aylık, 1 Yıllık satın alma yaparak devam edilebileceklerdir.

Sözleşme’yi imzalayan MÜŞTERİ, Sözleşme’den doğan bedellerin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, işbu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Sistem aracılığıyla kredi kartı veya eft/havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir.

KESİN DELİL

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta DERNX Kayıtlarının HMK 193. madde kapsamında kesin delil olacağını, bunlardaki kayıtlara herhangi bir nedenle itiraz edilemeyeceğini ve bunların içeriğinin kabul edildiğini beyan ve kabul ederler.

 

Dernx, bir STK Master Danışmanlık Limited Şirketi projesidir. Tüm görsel ve yazılımsal ürünler korunmaktadır.